Auktionsbetingelser

Opdateret pr. april. 2020

Alle auktioner afholdt af NEM-Auktioner ApS afholdes efter dansk lovgivning.

ONLINE AUKTIONER (Alle priser er ekskl. 25% moms)

1. Registrering

Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køber registrering. Køber Registrering er betinget af, at fuld navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse oplyses.

NEM-Auktioner ApS forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering – herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. NEM-Auktioner ApS kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byder konto og udelukke vedkommende for videre handel via NEM-Auktioner ApS.

De må ikke videregive eller afsløre Deres login eller adgangskoder til andre. NEM-Auktioner ApS er ikke ansvarlig for tab, som skyldes uberettiget brug af Deres konto, ej heller køb foretaget i Deres navn, såfremt købet skyldes manglende beskyttelse af deres login, adgangskoder eller glemt udlogning fra Deres brugerkonto hos NEM-Auktioner ApS. De er forpligtet til at sørge for, at andre ikke har tilgang til deres byder konto, f.eks. som følge af manglende udlogning, og De hæfter for eventuelle tab som følge af dette.

Ved registrering accepterer De, at De ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores website. Endvidere accepterer De, at De ikke vil foretage Dem nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. De accepterer ved registreringen, at De ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra NEM-Auktioner ApS

2. Færdsel på besigtigelsesområdet

Al færdsel på besigtigelsesområdet sker på eget ansvar.

3. Varernes stand

Alle varer sælges som beset.

NEM-Auktioner ApS udbyder varer til salg for tredjemand, og NEM-Auktioner ApS er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af NEM-Auktioner ApS tilkommer således ikke NEM-Auktioner ApS men tredjemand, hvorfor NEM-Auktioner ApS ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer.

Ansvarsbegrænsning: Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret.

Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse.

Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen eller fotos på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. NEM-Auktioner ApS anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand og egenskaber.

NEM-Auktioner ApS foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være en afvigelse på +/- 10 % ift. skønnet.

4. Ændringer

Der tages forbehold for fejl og mangler på hjemmesiden, samt tillæg til auktionsvilkår.

NEM-Auktioner ApS forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. NEM-Auktioner ApS er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art.

5. Paller og pallerammer

Paller og pallerammer medfølger ikke.

6. Risikoen for varen

Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte varer til Dem.

7. Salær og gebyr

Til budsummen skal, der tillægges Hammerslagsgebyr DKK 50,00 et salær på 14 % af budsummen dog min. DKK 100 pr enhed + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 5 % transaktionsgebyr af budsummen + salær. 

Eksempel: ved bud på DKK 1.000,00 + Hammerslagsgebyr DKK 50,00 + 14 % salær + 5 % transaktionsgebyr i alt DKK 1.256,85 + 25 % moms = 1.571,06 

8. Betaling

Betalinger foregår straks med betalingskort.

9. Ejendomsrettens overgang

Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på NEM-Auktioner ApS konto. NEM-Auktioner ApS forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto.

Ved alt salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret, når Deres betaling er registreret på NEM-Auktioner ApS konto.

10. Udlevering

Ingen varer må forlade auktionsområdet før, de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen.

11. Afhentning

Varer skal afhentes i det angivne udlevering tidsrum og ved udleveringsstedet medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleverings tidsrummet, fjernes for købers regning. NEM-Auktioner ApS forbeholder sig endvidere retten til at kunne sælge ikke-afhentede varer under hånden, eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud.

De skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter NEM-Auktioner ApS anvisning. Såfremt personale fra NEM-Auktioner ApS hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udlevering tidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, betaler De som køber som udgangspunkt 150 kr. + moms pr genstand pr påbegyndt uge. Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 450 kr. + moms pr genstand pr påbegyndt uge. Desuden kan der opkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning.

12. Ibrugtagning af varer

Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere.

13. Tyveri

Alt tyveri anmeldes til politiet.

14. Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.

Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand får varerne i fysisk besiddelse.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller Grundlovsdag, kan De vente til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele NEM-Auktioner ApS, Deres beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte standardfortrydelsesformularen, vedhæftet Deres købsfaktura. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades her.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

De kan ikke fortryde ved at nægte at afhente varen uden at give NEM-Auktioner ApS meddelelse om, at De fortryder købet.

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem (købsprisen), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter for eventuelle forringelser af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Dette vil sige, at De kan prøve varen på samme måde som, hvis De prøvede den på en fysisk auktion. De må således ikke tage varen i brug. Såfremt varen prøves ud over det ovenfor beskrevne, vil De kun få en del eller ingen ting tilbage af købesummen, afhængig af varens handelsværdi.

Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer eller plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som De har brudt plomberingen på.

Læs mere her 

 15. Reklamation

Købelovens mangelsregler kan alt ud fra de konkrete omstændigheder finde anvendelse.

16. Klage

Evt. klage over NEM-Auktioner ApS kan indgives til Forbrugerklagenævnet. Se nærmere på www.forbrug.dk.